Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

Gala Finałowa 2015 - nasza relacja!

[PL] 25. lipca w Amfiteatrze Bemowo im. Michaela Jacksona odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Gala Finałowa Miss Polski na Wózku 2015, zorganizowana przez Fundacja Jedyna Taka ze współorganizatorami Bemowskie Centrum Kultury Art.Bem, Stołeczna Estrada i Miasto Stołeczne Warszawa, przyciągnęła uwagę tłumów i zapewniła wszystkim naprawdę udany wieczór!

 

Około godziny 20.00 na scenie pojawił się konferansjer – Conrado Moreno – który przywitał wszystkich gości. „Dzisiaj było upalnie, gorąco niemal, teraz się trochę ochłodziło, ale obiecuję państwu, że wciągu tych niemal dwóch godzin temperatura wzrośnie wielokrotnie, będzie gorąco!” - tymi słowami Conrado otworzył wieczór, przygotowując publikę na prawdziwe show!

Chwilę po przywitaniu i przedstawieniu organizatorów, partnerów fundacji oraz współorganizatorów na scenie pojawił się Artur Chamski, zwycięzca czwartej edycji „Jak oni śpiewają”. Przeniósł on nas w lata 80. prezentując utwór „I'm not alone” Michaela Jacksona. Tuż po nim finalistki Miss Polski na Wózku 2015 (Miss Poland Wheelchair 2015) wkroczyły na scenę! Dwanaście dziewczyn zaprezentowało się w jednakowych kreacjach, podkreślających ich jedyną taką urodę. Blondynki, brunetki, a nawet rude, w genialnych makijażach przygotowanych przez firmę Douglas, przykuwało uwagę swoim wdziękiem i urodą. Neonowe suknie i czarne topy doskonale podkreślały dyskotekowy charakter prezentacji, a występ towarzyszących im tancerzy z zespołu Trans porwał publikę do tańca.

Po pierwszym wystąpieniu finalistek na scenę znów wkroczył Conrado Moreno. Przyszła pora na przedstawienie jury, czyli osób, które zadecydowały o przyznaniu poszczególnych tytułów. Wcześniej jednak na scenę zaproszono Katarzynę Wojtaszek, prezes Fundacji Jedyna Taka. „Uważamy, że każda kobieta ma prawo czuć się jak Miss i być piękna. Kryteria, które będziemy stosowali będą podobne do tych na innych konkursach Miss – niech wygra najpiękniejsza!” - tymi słowami Katarzyna krótko opisała ideę konkursu. Po burzy oklasków przyszła kolej na kolejną prezentację finalistek, ale tuż przed nią – występ Marka Kaliszuka, zwycięzcy drugiej edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”, znanego aktora filmowego i musicalowego.

Finalistki ponownie zaprezentowały się w kolejnej choreografii przygotowanej przez choreograf Annę Bubnowską i Annę Osipiuk. W rytm utworu Michaela Jacksona „Freedom” przemierzały scenę rozgrzewając publiczność do czerwoności. Która z nich ma szansę na koronę? Która wygra? Każdy miał swój typ, lecz do finału zostało jeszcze dużo czasu. Tymczasem na telebimie wyświetlony został klip z warsztatów, pokazujący jak dziewczyny przygotowywały się do Gali Finałowej.

Nadeszła pora na kolejny występ – tym razem publika miała okazję podziwiać pokaz tancerzy zespołu Trans, towarzyszącego finalistkom w trakcie warsztatów i poszczególnych wystąpień.

Po prezentacji przedstawione zostały osoby, bez których Gala Finałowa by się nie odbyła – patroni honorowi, partnerzy konkursu, darczyńcy, patroni medialni i wsparcie organizacyjne. Zrobiono sobie wspólnie kilka zdjęć, rozdano statuetki z podziękowaniami i wypowiedziano wiele słów pełnych emocji. Wzruszeniom nie było końca.

Tym sposobem dotarliśmy prawie do połowy Gali Finałowej Miss Polski na Wózku 2015! Oczywistym było, że pora znowu popatrzeć na gwiazdy wieczoru – czyli najpiękniejsze z pięknych, wspaniałe finalistki Miss. By jednak trochę uspokoić rozemocjonowaną publiczność, najpierw na scenę zaproszono zespół Trans. Tym razem prezentowana choreografia charakteryzowała się spokojem i elegancją, stanowiąc tym samym doskonałą zapowiedź do kolejnego wyjścia finalistek. Nadeszła bowiem pora na krótkie klipy prezentujące finalistki. Każda z dziewczyn musiała opowiedzieć coś o sobie. Jak im poszło? Reakcja publiczności wskazała na to, że bardzo dobrze!

Tuż po kolejnym występie Artura Chamskiego na scenie pojawiły się finalistki, tym razem jednak w sukniach wieczorowych. Błysk, cekiny, elegancka czerń czy mocny żakard – by dodać blasku i podkreślić urodę.

Po występie finalistki nie zaznały wytchnienia – nadeszła pora na pytania od jury. „Co sprawia, że czujesz się piękna?”, „Jaka kobieta jest dla ciebie autorytetem?” oraz wiele innych. Dziewczyny wrzucone w wir pytań poradziły sobie doskonale, wypowiadając się z należytą dawką elokwencji.

Gala Finałowa Miss Polski na Wózku 2015 zbliżała się do końca! Atmosfera na scenie wrzała, a publika przekrzykiwała się w swoich typach! Oczywistym było doprowadzenie wszystkich do stanu wrzenia żywiołowym występem Marka Kaliszuka.

To jednak nie koniec gwiazd... Gdy jury dyskutowało nad tym komu przyznać koronę oraz gdy podliczano głosy dla Miss Foto i Miss Publiczności na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru. Występ Donatana i Cleo porwał wszystkich do tańca! Ich słowiańskie rytmy i klasyczna uroda Cleo stanowiły doskonałe uzupełnienie oczekiwania na wyniki.

Po trzech największych hitach zespołu przyszła pora na wielki finał – ostatnią prezentację finalistek, odczytanie werdyktu i przekazanie nagród!

Nagrody otrzymały nie tylko finalistki – podarunek za swoje działania otrzymała także sama Fundacja Jedyna Taka. Samsung Polska przekazał czek na 20 000 zł, stanowiący swoisty symbol docenienia pracy, którą Fundacja wkłada w organizację swoich przedsięwzięć. Natomiast Meyra przekazała pierwszy egzemplarz dostawki Cursum, urządzenia umożliwiającego transport niemowlęcia rodzicowi poruszającemu się na wózku. Gdyby nie projekt Jedyna Taka Mama prowadzony przez Fundację, do produkcji dostawki prawdopodobnie tak szybko by nie doszło!

Wróćmy jednak do finalistek. Werdyktem jury poszczególne tytuły otrzymały:
tytuł komplementarny Miss Mediów Integracji - Julita Kuczkowska

Miss Foto - Joanna Krzemieniewska

Miss Popularności - Katarzyna Szot

Miss Publiczności - Katarzyna Kozioł

II Vice Miss - Katarzyna Szot  (II vicemiss Poland Wheelchair 2015)

I Vice Miss - Joanna Krzemieniewska  (I Vicemiss Poland Wheelchair 2015)

Miss Polski na Wózku - Katarzyna Kozioł  (Miss Poland Wheelchair 2015)

Choć zwyciężczyni mogła być tylko jedna, to każda z dziewczyn była na swój sposób wygrana. Pokonała własne słabości, pokazała swe piękno, zaprezentowała się na scenie i podbiła serce publiczności.

Na zakończenie Gali Finałowej na sceną i pod sceną zgromadzili się fotoreporterzy, by na doskonałych kadrach uwiecznić ten wyjątkowy moment.

 

 

-----------

[ENG] Final Gala 2015 - our report!

On July the 25th. in Bemowo Amphitheatre named after Michael Jackson exceptional event took place. Miss Poland Wheelchair 2015 Final Gala, organized by the Only One Foundation with coorganizers Bemowo Culture Centre Art-Bem, Capital’s Estrada (Stage) and the Capital City of Warsaw, drew the attention of crowds and ensured a truly enjoyable evening!

 

About 8 p.m. the announcer came on stage - Conrado Moreno - who welcomed all the guests. “Today it was boiling hot, almost hot, now it has cooled a little, but I promise You that during these two hours, the temperature will rise repeatedly, it will be hot!” - with these words Conrado Moreno opened the evening, preparing the audience for the real show!

A moment after greeting and introducing the organizers, the foundation partners and coorganizers, Artur Chamski appeared on stage, the winner of the fourth edition of “What do they sing like”. He moved us to the 80’s presenting the song “I’m not alone” by Michael Jackson. Right after that the Miss Poland Wheelchair 2015 finalists entered the stage! Twelve girls presented themselves in identical creations, emphasizing their only one beauty. Blondes, brunettes, even redheads, in brilliant makeups, prepared by Douglas company, attracted attention with their grace and beauty. Neon dresses and black tops perfectly emphasized the disco character of the presentation, and the performance of accompanying dancers from Trans team grabbed the audience to dance.

After appearance of the first finalists, Conrado Moreno entered the stage again. Time came to introduce the jury, meaning the people who had decided of awarding particular titles. However before that the president of the Only One Foundation was invited to the stage. “We think every woman has the right to feel like a Miss and be beautiful.The criteria we are going to employ will be similar to those on other Miss contests - let the most beautiful win!”- with these words she has shortly described the idea of the contest. After the storm of applause, the time came for next presentation of finalists - but before it - performance by Marek Kaliszuk, the winner of the second edition of “Your face rings a bell” (Twoja twarz brzmi znajomo), a known film and musical actor.

The finalists presented themselves in another choreography prepared by choreographer Anna Bubnowska and Anna Osipiuk. To the rhythm of Michael Jackson’s Freedom, they were traversing the stage warming the audience up to redness. Which one has the chance for the crown, which one will win? Everyone had their type, but there was still a lot of time left until the final. There was the Workshops’ video clip displayed on big screen, showing how the girls were preparing for the Final Gala.

The time came for the next performance - this time the audience had an opportunity to admire the Trans team dancers’  show, the ones accompanying the finalists during workshops and particular appearances.

After the presentation the persons were introduced thanks to whom the Gala took place - honourable patrons, competition patrons, donors, media patrons and organizational support. A few pictures were taken, the statues with thanks were given and words full of emotion were said. Emotions seemed to be never ending.

This way, we arrived almost at a halftime of Miss Poland Wheelchair 2015 Final Gala! It was obvious, that the time came to look at the stars of the evening again - the great Miss finalists. However to calm the atmosphere a bit, the Trans team was asked to the stage. This time the presented choreography was characterized by tranquility and elegance, thus providing an excellent preview of the next appearance of the finalists. Every girl had to say something about herself. How did they do? The audience reaction indicated that very well!  

Right after the next performance of Artur Chamski, the finalists appeared on stage. This time however in evening gowns. Flash, sequins, elegant black or strong jacquard - to add sparkle and emphasize beauty.

After the appearance, the finalists had no respite - time came for questions from the jury. “What makes you feel beautiful?”, “What kind of woman is an authority for you?” and many other. The girls thrown into the vortex of questions, did great, by speaking with the due dose of eloquence.

The Miss Poland Wheelchair 2015 Final Gala wa reaching its end. The atmosphere on stage was reaching a boiling point, and the audience shouted through one another in their types! It was obvious to bring everyone to the state of boiling by the exuberant performance of Marek Kaliszuk.

However it is not the end of stars… When the jury was debating over whom to award the crown and counted the votes for Miss Photo and Miss Audience the star of the evening appeared on stage. Performance of Donatan and Cleo grabbed everyone to dance! Their slavic rhythms and Cleo’s classic beauty were the perfect supplement of waiting for results.

After three biggest hits of the band, time came for the grand final - the last presentation of the finalists, reading of the verdict and the transmission of awards!

The prizes were received not only by the finalists - the gift for their activity was received by the Only One Foundation itself. Samsung Poland company gave the check for 20 000 PLN, being the symbol of appreciation of the work, that the foundation puts into organizing their projects. On the other hand Meyra donated the first specimen of their Cursum extra, enabling infant transport to a parent on wheelchair. If not the Only One Foundation’s project the extra would probably never be produced!

Let us go back to the finalists. By the jury’s verdict the particular titles were received by:

complementary title of Miss Integration Media - Julita Kuczkowska

Miss Photo - Joanna Krzemieniewska

Miss Popularity - Katarzyna Szot

Miss Audience - Katarzyna Kozioł

II Vicemiss Poland Wheelchair 2015 - Katarzyna Szot

I Vicemiss Poland Wheelchair 2015 - Joanna Krzemieniewska

Miss Poland Wheelchair 2015  - Katarzyna Kozioł

 

Although the winner could only be one, each one of the girls was a winner in her own way. They beat their own weaknesses, showed their beauty, presented themselves on stage and conquered audiences’ heart.

At the end of the Final Gala on stage and below the stage the photogrphers gathered, to immortalize the moment on perfect shots.

 

 

 

Organizator Konkursu/Competition organizer: Fundacja Jedyna Taka,

Współorganizatorzy konkursu/Competition coorganizers: Urząd Miasto Stołeczne Warszawa oraz Bemowskie Centrum Kultury art.bem, Stołeczna Estrada

Patronat honorowy/Honorary patronage: Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Rzecznik ds. osób z niepełnosprawnością Jarosław Duda

 

Partnerzy Fundacji/Foundation Partners:

QUICKIE, Dobry Projekt, WINDPOLDŹWIG Sp z o.o., Meyra

 

Patronat medialny/Media patronage: 

 1. Polskie Radio Program 1,

 2. Superstacja TV,

 3. Portal Businesswoman & life,

 4. dlastudenta.pl,

 5. niepelnosprawni.pl,

 6. Magazyn "Nasze Sprawy"

 

Oficjalnymi Partnerami konkursu III Wyborów Miss Polski na Wózku 2015 są/Official Partners of III Miss Poland Wheelchair 2015 are:

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

 2. JWW Inwest S.A.,

 3. Beetsma,

 4. SOD-Paweł Janiszewski,

 5. Trendsetterka.com,

 6. Europejski Festiwal Filmowy Intergacja Ty i Ja,

 7. Superoslony.pl,

 8. Fundacja Akademia Integracji,

 9. SWISS

 10. Douglas

 11. Centrum Odszkodowań DRB

 12. GTM Mobil

 13. Orto service-striker

 14. Integracja

 15. Kody Mody

 16. Uzdrowisko Lądek Długopole SA

 

Darczyńcy/Donors: 

 1. Uzdrowisko Nałęczów,

 2. Willa Juna Gubałówka,

 3. Agnieszka Jaworska,

 1. Max Jarnołtówek

 2. Getzzz

 3. Carrefour

 4. Uzdrowisko Świnoujście

 5. Goldtom

 

Wsparcie organizacyjne/Organizational support:

 1. Studio IP,

 2. Makeup Marzena Bartosz,

 3. Szymon Siwak (Anapt),

 4. Agata Spała-AS,

 5. Salon Metamorfoza Wioletta Ardzińska,

 6. Dariusz Gajko,

 7. Fundacja Wyrównać Szanse,

 8. Nitro lody

 9. Nobodysperfect

 10. Zespół taneczny Trans

 11. Fizjo-spot

 12. ALLbag

 13. PUC

 14. Fryzjer Milena

 15. Beata Kaczor

 16. paso a paso

 

O makijaże finalistek zadbali makijażyści Douglas/The finalists’ make ups were done by Douglas make up artists. 

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.