Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

Sesja produktowa na warsztatach #pięknobezbarier

[PL] 17-18.12.2016 roku w Studio IP Studio castingowe i fotograficzne odbyły się Integracyjne Warsztaty Modelingu #pięknobezbarier, których organizatorem była Fundacja Jedyna Taka, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Warsztaty miały na celu zwiększenie kompetencji interdyscyplinarnych modeli, a także integrację środowiska osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Ich zdaniem było również pokazanie, że każdy model bez względu na to czy jest osobą pełnosprawną czy też nie, może spełniać się w tym zawodzie jeśli tylko ma do tego predyspozycje.

 

Sesje zdjęciowe …

Warsztaty były podzielone na dwa dni, podczas których modele pracowali nad innymi zagadnieniami i ćwiczyli kolejne elementy pozowania pod okiem specjalistów.

Pierwszego dnia w rolę mentorek wcieliły się Sylwia Sucharska i Natalia Chmielik redaktorki SHEMAG.pl, patrona medialnego warsztatów, które zdradziły modelom tajniki pozowania pozwalające na dobre zareklamowanie danego produktu. Zaś drugiego swoim doświadczeniem z uczestnikami podzielił się Michał Baryza finalista czwartej edycji "Top Model", który podpowiedział im jak pracować na sesji w duecie.

 

Sesja produktowa…

Fotografia produktowa to obecnie jeden z najważniejszych elementów marketingu każdej firmy. Odpowiednie zareklamowanie produktu ma ogromny wpływ na zainteresowanie potencjalnego klienta, dlatego nikogo chyba nie dziwi, że firmy wybierając do nich odpowiedniego modela mają określone wytyczne, którym musi on sprostać. Jednak niestety w reklamach tych brakuje miejsca dla modeli z niepełnosprawnością, którzy tak naprawdę nie są w niczym gorsi od modeli pełnosprawnych. Z pewnością związane jest to z utartymi stereotypami, które ukazywały kiedyś osoby z niepełnosprawnością jako kogoś kto nie ma w życiu żadnego określonego celu. I choć z roku na rok wizerunek osób z niepełnosprawnością się zmienia to firmy nadal mają pewne obawy przed zatrudnianiem "nieidealnych" modeli.

 

Przełamując stereotypy…

W Internecie można znaleźć wielu modeli z niepełnosprawnością, którzy odnoszą sukcesy w świecie modelingu. Są nie tylko zapraszani do udziału w pokazach mody, ale także kampaniach społecznych i reklamach. W większości krajów europejskich niepełnosprawność nie jest traktowana jako temat tabu i coś co może być przeszkodą w byciu dobrym w danej dziedzinie. W Polsce jeszcze wiele jest do zrobienia w tym kierunku, dlatego postanowiliśmy założyć integracyjną agencję modeli Butterfly Agency Models, która promuje piękno bez względu chociażby na motorykę. Za jej pośrednictwem organizowane są różnego rodzaju warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe modeli, dzięki którym nabierają oni jeszcze większego doświadczenia. Modelki z naszej agencji wzięły już udział w kilku sesjach zdjęciowych i można je było także zobaczyć na kilku pokazach mody.

 

Nowe doświadczenie…

Nasza agencja stara się nie stać w miejscu i ciągle rozwijać, dlatego też postanowiliśmy zrobić krok na przód i zorganizować warsztaty #pięknobezbarier, które pokazały, że modele z niepełnosprawnością nie są w niczym gorsi od modeli pełnosprawnych i z powodzeniem mogą być zapraszani do kampanii reklamowych. Liczymy, że dzięki nim nasi modele zostaną zauważeni przez firmy, które będą ich chciały włączyć do swoich projektów, przyczyniając się tym samym do zmiany wizerunkowej osób z niepełnosprawnością.

 

 

Oto efekty sesji produktowej….

 

-----------

[ENG] Product session at the #beautynolimits workshops

17-18.12.2016 in Studio IP casting and photographic Integrational Modeling Workshops were held, whose organizer was The Only One Foundation thanks to the financial support of the Capital City of Warsaw.

 

The workshops were aimed at increasing the interdisciplinary competence of models, as well as integration of able-bodied  people’s environment with people with disability. Their task was also to show that every model no matter whether they are a disabled person or not, can fulfill themselves in their profession if they have predispositions for it.

 

Photo shoots…

The photo shoots were divided into two days, during which models were working on some issues and excersizing under the eye of specialists.

On the first day the role of mentors took on Sylwia Sucharska and Natalia Chmielnik editors of SHEMAG.pl the media patron of the workshops, who revealed to the models the posing secrets allowing good advertising of a given product. While on the second day his experience with the participants shared Michał Baryza the finalist of the fourth edition of “Top Model”, who told them how to work a photo shoot in a duo.  

 

Product session…

Product photography is currently one of the most important parts of marketing of every company. Appropriate advertising of a product has a huge influence on a potential customer’s interest, therefore it is probably not surprising to anyone that cxompanies choosing a specific model have specified guidelines, that they have to fulfill. However unfortunately in the advertisements there is lack of space for models with disability, who are in fact not worse than able-bodied models. It is surely connected with cliches, which used to show people with disability as someone who  does  not have any specified goal in life. And even though  the image of people with disability changes from one year to another, companies still have fears of employing “non-perfect” models.

 

Breaking stereotypes…

In the Internet you can find many models with disability, who achieve successes in the world of modeling. They are invited to participate not only in fashion shows, but also social compaigns and advertisements. In the most of European countries disability is treated as a taboo subject and something that can be an obstacle to being good in a given field. In Poland there is still a lot to be done in this direction, therefore we have decided to found the integrational modeling agency Butterfly Agency Models, that promotes beauty  even regardless of motorics. various kinds of workshops are organized through its agency, increasing models’ professional competence, thanks to which they gain even more experience. Models from our agency have taken part in several photo shoots and could also be seen at several fashion shows.

 

Our experience…

Our agency tries to not stay in one place and to develop constantly, therefore we had decided to take a step forward and organize the #beautynolimits workshops, that had shown that models with disability are not worse at anything tham  the able-bodied models and can be successfully invited to advertising campaigns. We count that thanks to them our models will be noticed by by companies, that would want to include them in their projects, contributing at the same time to image change of people with disability.


 

Here are the effects of product photo shoot…

 

 

 

 

Organizator Warsztatów / Organizer the workshops: 

 

Projekt finansowany przez / The project is financed by:

Partnerzy Fundacji / Foundation partners:

   

 

 

Wsparcie organizacyjne / organizational support:

      

        

 

 

Patroni medialni / Media patrons:

 

 

 

Nocleg dla Adrianny Zawadzińskiej - Miss Polski na Wózku 2016 zapewnił Best Western Hotel Felix / Accomodation for Adrianna Zawadzińska - Miss Poland Wheelchair 2016 provided Best Western Hotel Felix.

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.