Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

Rekrutacja do projektu Dzieciństwo bez barier

[PL] Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu Dzieciństwo bez barier, który będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany jest przez Fundację Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Fundacja Jedyna Taka to organizacja non-profit, która powstała z myślą o integracji społecznej i przełamywaniu wszelkich barier. Została powołana do życia przez dwie niepełnosprawne mamy, które chciały zwrócić uwagę na sprawy osób z niepełnosprawnością.

 

Fundacja ta jest nie tylko organizatorem konkursów piękności dla kobiet poruszających się na wózku inwalidzkim, ale także wielu innych ciekawych projektów takich jak Dzieciństwo bez barier. Główną ideą tego projektu jest możliwość pokazania, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem i przeszkodą w byciu dobrym i odpowiedzialnym rodzicem.

 

 

Projekt skierowany jest do rodziców z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów: wzroku, słuchu, ruchu oraz rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat.

To właśnie ten okres jest najważniejszy w życiu każdego dziecka, a aktywny udział rodziców w wychowaniu swoich pociech to warunek niezbędny do ich pełnego rozwoju. Osoby niepełnosprawne ze względu na swoje deficyty napotykają liczne bariery i trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich, dlatego też Fundacja Jedyna Taka postanowiła stworzyć projekt, który pomoże w pokonaniu tych trudności.

 

 

W ramach projektu realizowane będą między innymi Warsztaty Akademia Aktywnego Rodzicielstwa, w których udział weźmie 24 rodziców z podziałem na 2 grupy po 12 rodziców wywodzących się z środowiska osób z niepełnosprawnością narządów: wzroku, ruchu i słuchu. Akademia Samodzielności to cykl dwóch dwudniowych warsztatów. Pierwszy warsztat obejmował będzie prace tylko z rodzicami, a drugi podzielony zostanie na pracę z rodzicami oraz rodzicami i dziećmi. Podczas realizacji warsztatów bardzo duży nacisk kładziony będzie na budowanie zespołu i integrację.

Ponadto uczestnicy projektu Dzieciństwo bez barier wezmą udział w video konferencjach poświęconych różnorakiej tematyce związanej z rodzicielstwem.

 

 

Ale to nie wszystko..

W ramach realizacji działań uruchomione zostanie poradnictwo indywidualne w zakresie doboru innowacji i udogodnień wspierających konkretnych rodziców, wskazań miejsc w województwie, gdzie niepełnosprawni rodzice mogliby rozwiązać problemy medyczne oraz indywidualna praca nad kompetencjami rodzicielskimi.

Rodzice otrzymają również Interaktywną Mapę Dostosowań, która pozwoli im uzyskać informacje na temat dostosowania placówek medycznych do potrzeb kobiet niepełnosprawnych, informacji na temat sprzętu dla niepełnosprawnych rodziców czy też działań społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Ambasadorką projektu Dzieciństwo bez barier jest mieszkanka Włocławka Agata Cybuchowska, mama niespełna półrocznego Kubusia, Miss Mediów Społecznościowych na wózku 2016

 

 

Już od dziś rodzice z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów: wzroku, słuchu, ruchu oraz rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat mogą się zgłaszać do udziału w projekcie. Fundacja Jedyna Taka czeka na zgłoszenia wszystkich chętnych rodziców z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o  wypełnienie krótkiego formularz  i odesłanie go na adres e-mailowy: rekrutacja@jedyna-taka.pl (formularz do pobrania znajduje się tutaj: http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/2016/06/dziecinstwo-bez-barier-warsztaty-dla.html) lub kontakt telefoniczny: +48 884 000 778

 

Więcej szczegółów na stronie: http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/

 

 

---------------

[ENG] Recruitment for the Project Childhood without barriers

We have Just started recruiting for our Brand New Project „Childhood without barriers”, that will be realised In kujawsko-pomorskie region by the Only One Fundation with the financial help of the Marshal Office In Toruń from the means of PFRON (National Fund for Rehabilitation of the Disabled).

 

The Only One Fundationis a non-profit organization, created for social integration and overcoming of any barriers.It was created by two mothers with disabilities, that wanted to direct attention to people with disabilities.

 

The Only One Fundationis a non-profit organization, that is not only  an organizer of beauty peagants for  wheelchair-bound women, but also an organizer of many other interesting projects, such as „Chidhood without barriers”. The main idea of the Project is the posibility to show that disability is not a limit or a barrier in being a good and responsible parent.

 

The Project is aimed at parents with disabilities of: sight, hearing and movement  and the parents of healthy children aged 3-12.

That is the most important period In the life of every child, and active participation of parents In raising their offspringis an  indispensable condition to their full development. People with disabilities because of their deficits meet numerous barriers and difficulties during fullfilling their parental responsibilities, therefore the Only One Fundationhad decided to start a project that will help in overcoming these difficulties.      

 

In the Project we will be realising among others:  „the Academy of Active Parenthood Workhop”, In which 24 parents are divided into 2 groups each consisting of 12 people each, coming from the environment of people with various disabilities:sight, hearing and movement. The Self-sufficiency Academy is a cycle of two 2-days’ workshops. The first workshop will include only working with parents, and  the second will be divided into working with parents and both  parents and children. During the workshops we will emphasize team work and integration.

 

Apart from that,  the participants of Childhood without barriers will be taking part in video conferences devoted to the topic of parenthood.

                                                                              

But this is not all...

During the Project, we are going to set up counceling about the innovation choices and  amenities supporting particular parents, pointing out the spots where disabled parents can solve medical problems and individually  work on parenting competences.

The parents will also receive Interactive Amenities Map, that will allow them to gain information on medical places adapted for special medical needs of women, information on disability helpful equipment or social activities In the kujawsko-pomorskie region.

The ambassador of the Project is the inhabitant of Włocławek,  Agata Cybuchowska, mother of barely 0,5 y.o. Kubuś, Miss Social Media Wheelchair 2016.

 

Even today, parents with disabilities of sight, hearing and movement and parents of health children and children  with disabilities aged 3-12  can register for the project. The Only One Fundation is waiting for all the parents from kujawsko-pomorskie region.

 

 If interested you are asked to fill out the short form and send it back to us at rekrutacja@jedyna-taka.pl.

The form is available here: http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/2016/06/dziecinstwo-bez-barier-warsztaty-dla.html or by telephone at: +48884000778.

More details at the site http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.